Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Πολυγύρου

Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Πολυγύρου

Διαμόρφωση του απορριμματικού αναγλύφου, στα πλαίσια του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α Πολυγύρου»
Χωματουργικές εργασίες για την δημιουργία του επιθυμητού αναγλύφου, στα πλαίσια του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α Πολυγύρου»
Διάνοιξη διερευνητικής γεώτρησης για τον έλεγχο των στραγγισμάτων από τα απορρίμματα, στα πλαίσια του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α Πολυγύρου»