Αποκαταστάσεις Χ.Α.Δ.Α

Διαμόρφωση του απορριμματικού αναγλύφου, στα πλαίσια του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α Πολυγύρου»

Χωματουργικές εργασίες για την δημιουργία του επιθυμητού αναγλύφου, στα πλαίσια του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α Πολυγύρου»

Διάνοιξη διερευνητικής γεώτρησης για τον έλεγχο των στραγγισμάτων από τα απορρίμματα, στα πλαίσια του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α Πολυγύρου»

Διάνοιξη διερευνητικής γεώτρησης για τον έλεγχο των στραγγισμάτων από τα απορρίμματα, στα πλαίσια του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α Πολυγύρου»

Εργασίες κατά την δημιουργία της περιμετρικής τάφρου, στα πλαίσια του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α Πολυγύρου»

Επικάλυψη του αναγλύφου με φυτική γη, στα πλαίσια του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α Πολυγύρου»

Εργασίες φύτευσης θάμνων στο τελικό ανάγλυφο, στα πλαίσια του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α Πολυγύρου»