Κατασκευή Αποχετευτικών Δικτύων

Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στη περιοχή της Πολίχνης Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια του έργου «Έργα βελτίωσης της λειτουργίας των Δικτύων & Εγκαταστάσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ακαθάρτων στην περιοχή δραστηριότητας της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.»

Εργασίες στεγάνωσης υφιστάμενου φρεατίου ακαθάρτων, στα πλαίσια του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016»

Εργασίες αντικατάστασης τμήματος αγωγού Φ500 από πολυαιθυλένιο (HDPE) σε δίκτυο ακαθάρτων στα Πεύκα Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016»