Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης

Κατασκευή αγωγού ύδρευσης Φ600 από δεξαμενή Μετεώρων έως Πεύκα , στη Θεσσαλονίκη, , στα πλαίσια του έργου «Έργα βελτίωσης της λειτουργίας των Δικτύων & Εγκαταστάσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ακαθάρτων στην περιοχή δραστηριότητας της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.»

Υδρομάστευση αγωγού Φ600 στην δεξαμενή Μετεώρων, Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια του έργου «Έργα βελτίωσης της λειτουργίας των Δικτύων & Εγκαταστάσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ακαθάρτων στην περιοχή δραστηριότητας της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.»

Κατασκευή αγωγού ύδρευσης Φ500 για υδροδότηση του κέντρου της πόλης από το Υδραγωγείο Αλιάκμονα, , στα πλαίσια του έργου «Έργα βελτίωσης της λειτουργίας των Δικτύων & Εγκαταστάσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ακαθάρτων στην περιοχή δραστηριότητας της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.»

Υδρομάστευση και κατασκευή βανοστασίου στις δεξαμενές ύδρευσης στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, στα πλαίσια του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΣΑΝΩΝ – ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ»