Πολιτική ποιότητας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η CANDIA ERGA ATE  με έδρα επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 45 στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, είναι μια τεχνική – κατασκευαστική εταιρία με αντικείμενο την:

  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ – ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ – ΑΓΩΓΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝ – ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ)
  • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Στόχος της εταιρίας αποτελούν η κατασκευή έργων υψηλής ποιότητας και ωφελιμότητας στα ενδιαφερόμενα μέρη, η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρίας, η διασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για τους εργαζόμενους και συνεργάτες της και η πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών . Η ικανοποίηση των απαιτήσεων όλων των ενδιαφερόμενων μερών αποτελεί βασική αρχή λειτουργίας μας, ενώ πρωταρχική δέσμευση της Διοίκησης είναι η ικανοποίηση των νομοθετικών και κανονιστικών  απαιτήσεων.

Οι εταιρικοί στόχοι θα επιτευχθούν  μέσω:

  • Της συνεχούς αξιολόγησης επικινδυνότητας, εντοπίζοντας και ιεραρχώντας τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που δύναται να εμφανίζονται κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων και μπορεί να αφορούν ζητήματα Ποιότητας, Περιβάλλοντος, ή/και Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.
  • Της συμμόρφωσης με την Ισχύουσα Νομοθεσία, Κανονισμούς, Πρότυπα.
  • Του καθορισμού αντικειμενικά επιτεύξιμων και ποσοτικοποιημένων στόχων, καθώς και δεικτών παρακολούθησης που καλύπτουν το σύνολο των διεργασιών,
  • Της καθιέρωσης και εφαρμογής προγραμμάτων Ποιότητας-Περιβάλλοντος-Υγείας & Ασφάλειας,
  • Της διάθεσης όλων των απαραίτητων πόρων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής, φιλοπεριβαλλοντικής και ασφαλούς λειτουργίας της εταιρίας,
  • Της διατήρησης ενός τεχνολογικά σύγχρονου και επαγγελματικά κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας,
  • Της παρότρυνσης για διαρκή βελτίωση των προμηθευτών και συνεργατών μας, αλλά και διαρκούς εκπαίδευσης του προσωπικού μας,
  • Της εφαρμογής και διαρκούς προσπάθειας βελτίωσης στην διαχείριση και τις επιδόσεις του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και OHSAS 18001:2007 που εφαρμόζει η εταιρία.

H Διοίκηση δεσμεύεται για τη τακτική ανασκόπηση της παρούσας Πολιτικής και του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης, ενώ η αδιάκοπη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση αποτελεί φιλοσοφία όλων των εργαζομένων μας.

Η Εταιρία δεσμεύεται για την εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι η Πολιτική αυτή είναι γνωστή και κατανοητή σε όλα τα επίπεδα και ότι εφαρμόζεται από όλους τους εργαζομένους, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για την υλοποίησή της.